انتصاب مدیر گروه آموزشی تولید و بهره برداری آبزیان

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه طی حکمی، دکتر سعید گرگین را به عنوان مدیر گروه آموزشی تولید و بهره برداری آبزیان دانشگاه منصوب کرد. در متن حکم آمده است: احترامأ براساس بند (ب) آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم و به مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ سرپرستی […]

انتصاب مدیر گروه آموزشی تولید و بهره برداری آبزیان

انتصاب مدیر گروه آموزشی عمل آوری محصولات شیلاتی

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه طی حکمی، دکتر پرستو پورعاشوری نودهی را به عنوان مدیر گروه آموزشی عمل آوری محصولات شیلاتی دانشگاه منصوب کرد. در متن حکم آمده است: احترامأ براساس بند (ب) آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم و به مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ سرپرستی […]

انتصاب مدیر گروه آموزشی عمل آوری محصولات شیلاتی

انتصاب مدیر گروه آموزشی کثیر و پرورش آبزیان

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه طی حکمی، دکتر رقیه صفری را به عنوان مدیر گروه آموزشی کثیر و پرورش آبزیان دانشگاه منصوب کرد. در متن حکم آمده است: احترامأ براساس بند (ب) آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم و به مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ سرپرستی به […]

انتصاب مدیر گروه آموزشی کثیر و پرورش آبزیان

انتصاب مدیر گروه های آموزشی طراحی و ارزیابی محیط زیست  و مدیریت حیات وحش و آلودگی های محیط زیست

دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه طی حکمی، دکتر مرجان محمدزاده را به عنوان مدیر گروه های آموزشی طراحی و ارزیابی محیط زیست  و مدیریت حیات وحش و آلودگی های محیط زیست دانشگاه منصوب کرد. در متن حکم آمده است: احترامأ براساس بند (ب) آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به موجب این […]

انتصاب مدیر گروه های آموزشی طراحی و ارزیابی محیط زیست  و مدیریت حیات وحش و آلودگی های محیط زیست

آغاز سال جدید تحصیلی 1400-1399

مقدم دانشجویان عزیز را به اولین دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرامی میداریم.   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان میراث علمی، فرهنگی و تاریخی ایران

آغاز سال جدید تحصیلی 1400-1399