دانشکده شیلات و محیط زیست  

گروه تکثیر و پرورش آبزیان


مدیرگروه: دکتر رقیه صفری

مدرک تحصیلی: دکتری شیلات

پست الکترونیک:  rsafari@gau.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 205

دکتر محمدرضا ایمانپور استاد http://imanpour.profcms.gau.ac.ir
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو استاد http://hajimoradloo.profcms.gau.ac.ir
دکتر محمد سوداگر دانشیار http://sudagar.profcms.gau.ac.ir
دکتر علی شعبانی دانشیار http://shabani.profcms.gau.ac.ir
دکتر ولی الله جعفری دانشیار http://v-jafari.profcms.gau.ac.ir
دکتر حامد پاک نژاد دانشیار http://Kolangi.profcms.gau.ac.ir
دکتر سید حسین حسینی فر دانشیار http://Hoseinifar.profcms.gau.ac.ir
دکتر محمد مازندرانی دانشیار http://mazandarani.profcms.gau.ac.ir
دکتر رقیه صفری استادیار http://safari.profcms.gau.ac.ir
دکتر عباسعلی حاجی بگلو استادیار http://hajibeglou.profcms.gau.ac.ir


رشته ها

عنوان رشته مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم و مهندسی شیلات P    
تکثیر و پرورش آبزیان   P  
تکثیر و پرورش آبزیان     P


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 اسفند 1399 - 14:34