دانشکده شیلات و محیط زیست  

پایان نامه های دانشکده
جهش تولید آبزیان خزر با پرورش ماهی در قفس (تستی )


 نویسنده : علی علوی
 استاد راهنما : حسین جعفری

 دانشکده : شیلات و محیط زیست
 گروه آموزشی : شیلات

  تاریخ دفاع : 10 / 10 / 1399

تصویر جلد