دانشکده شیلات و محیط زیست  

طراحی و ارزیابی محیط زیست 

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی استاد  http://mahini.profcms.gau.ac.ir
دکتر سیدحامد میرکریمی دانشیار http://mirkarimi.profcms.gau.ac.ir
دکتر علیرضا میکاییلی دانشیار http://mikaeili.profcms.gau.ac.ir
دکتر مرجان محمدزاده دانشیار http://mohammadzadeh.profcms.gau.ac.ir
دکتر حمیدرضا کامیاب استادیار http://kamyab.profcms.gau.ac.ir
دکتر سپیده سعیدی استادیار http://saeidi.profcms.gau.ac.ir

 

عنوان رشته مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم و مهندسی محیط زیست

P

   
ارزیابی و آمایش سرزمین  

P

 
علوم محیط زیست    

P  تاریخ آخرین بروزرسانی : 09 اسفند 1399 - 21:48