دانشکده شیلات و محیط زیست  

کارکنان شیلات و محیط زیست


نام و نام خانوادگی

پست/شغل/وظیفه

محل استقرار

شرح وظایف

ایمان عسگری

مسئول دبیرخانه اتوماسیون

دبیرخانه دانشکده

کارهای مربوط به ثبت و بایگانی و تهیه نامه و امور اتوماسیون

سیده هما حسینی

مسئول دفتر

دفتر دانشکده

کارهای مربوط به رئیس و معاون و هماهنگی های جلسات دانشکده

سید محمد حسینی

انباردار

دانشکده

انبار داری و نامه رسانی دانشکده و کارهای متفرقه

مسعود ملایی

کارشناس آزمایشگاه

و کارشناس گروه محیط زیست

آزمایشگاه آلودگی محیط زیست

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید 

رسول کریم آبادی

کارشناس آزمایشگاه و کارشناس کمیته منتخب

آزمایشگاه اکولوژی مرتع

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید 

علی جافر نوده

کارشناس آزمایشگاه و کارشناس گروه شیلات

آزمایشگاه شهید فضلی -ونیرو

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید

اصغر نعیمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه فرآوری شیلاتی

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید

علیرضا کشیری

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه ماهی شناسی

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید

سید رضا خالقی

کارشناس آزمایشگاه و کارشناس گروه شیلات

آزمایشگاه تکثیر و پرورش

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید

علی آقا بابایی

کارشناس آزمایشگاه و کارشناس دانشکده

آبخیزداری مناطق بیابان

ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 04 اسفند 1399 - 13:23