تماس با دانشکده

مسوولیت نام و نام خانوادگی پست الكترونيكي شماره های تماس
ریاست دانشکده دکتر بهاره شعبانپور shabanpour@gau.ac.ir 01732427040
معاون آموزشی دانشکده دکتر مژگان عظیمی azimi@gau.ac.ir 01732427040
مدیر گروه تولید و بهره برداری آبزیان دکتر علی اکبر هدایتی hedayati@ gau.ac.ir 01732427040
مدیر گروه تکثیر و پرورش آبزیان دکتر محمد مازندرانی mazandarani@gau.ac.ir 01732427040
مدیر گروه فرآوری محصولات شیلاتی دکتر علیرضا عالیشاهی Alishahi@gau.ac.ir 01732427040
مدیر گروه محیط زیست دکتر حسن رضایی hassanrezaei@gau.ac.ir 01732427040