حوزه ریاست دانشکده

 

 

مسئول حوزه: خانم مهندس هما حسینی

شماره تماس: 01732427040

 

 

مسئول دبیرخانه: آقای مهندس ایمان عسگری

شماره داخلی: 140