آغاز سال جدید تحصیلی 1400-1399

مقدم دانشجویان عزیز را به اولین دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرامی میداریم.

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

میراث علمی، فرهنگی و تاریخی ایران