ارزیابی و آمایش سرزمین

 

مدیرگروه : دکتر حسن رضایی

لطفا برای ورود به صفحه شخصی هر یک از اعضای هیات علمی ابتدا آن را انتخاب و سپس بر روی آن راست کلیک کنید.

 

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی استاد      http://mahini.profcms.gau.ac.ir
دکتر سیدحامد میرکریمی دانشیار  http://mirkarimi.profcms.gau.ac.ir
دکتر علیرضا میکاییلی  دانشیار  http://mikaeili.profcms.gau.ac.ir
 دکتر مرجان محمدزاده     استادیار  http://mohammadzadeh.profcms.gau.ac.ir
دکتر حمیدرضا کامیاب     استادیار http://kamyab.profcms.gau.ac.ir