معاونت آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : دکتر مژگان عظیمی

سمت : معاونت آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

وبگاه شخصی:
http://azimi.profcms.gau.ac.ir/

آدرس پست الکترونیکی:azimi@gau.ac.ir