گروه فرآوری آبزیان

 

گروه فرآوری آبزیان

مدیرگروه : دکتر علیرضا عالیشاهی

دکتر سید مهدی اجاق

دانشیار

http://ojagh.profcms.gau.ac.ir

دکتر بهاره شعبانپور

استاد

http://shabanpour.profcms.gau.ac.ir

دکتر علیرضا عالیشاهی

دانشیار

http://alishahi.profcms.gau.ac.ir

دکتر افشین عادلی

دانشیار

http://adeli.profcms.gau.ac.ir

دکتر پرستو پورعاشوری

استادیار

http://Pourashouri.profcms.gau.ac.ir

دکتر معظمه کردجزی

استادیار

http://kordjazi.profcms.gau.ac.ir