گروه تکثیر و پرورش آبزیان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان

مدیرگروه : دکتر محمد مازندازنی

دکتر محمدرضا ایمانپور

استاد

http://imanpour.profcms.gau.ac.ir

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

استاد

http://hajimoradloo.profcms.gau.ac.ir

دکتر محمد سوداگر

دانشیار

http://sudagar.profcms.gau.ac.ir

دکتر علی شعبانی

دانشیار

http://shabani.profcms.gau.ac.ir

دکتر ولی الله جعفری

دانشیار

http://v-jafari.profcms.gau.ac.ir

دکتر حامد پاک نژاد

دانشیار

http://Kolangi.profcms.gau.ac.ir

دکتر وحید تقی زاده

استادیار

http://taghizadeh.profcms.gau.ac.ir

دکتر سید حسین حسینی فر

دانشیار

http://Hoseinifar.profcms.gau.ac.ir

دکتر محمد مازندرانی

دانشیار

http://mazandarani.profcms.gau.ac.ir

دکتر رقیه صفری

استادیار

http://safari.profcms.gau.ac.ir

دکتر عباسعلی حاجی بگلو

استادیار

http://hajibeglou.profcms.gau.ac.ir