آزمایشگاه ماهی شناسی

مسئول آزمایشگاه : دکتر علی شعبانی

کارشناس آزمایشگاه : مهندس علیرضا کشیری