آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان

 مسئول آزمایشگاه : دکتر حامد پاکنژاد

کارشناس آزمایشگاه : مهندس سید رضا خالقی