آزمایشگاه فرآوری آبزیان

مسئول آزمایشگاه : دکتر سید مهدی اجاق

کارشناس آزمایشگاه : مهندس اصغر نعیمی