تشکیل کمیته نکوداشت شصتمین سال تأسیس دانشگاه

کمیته نکوداشت شصتمین سال تأسیس دانشگاه در دانشکده¬های شیلات و محیط زیست و مرتع و آبخیزداری با عضویت 11 نفر تشکیل شد. اعضای این کمیته شامل رئیس و معاون دانشکده، یک نفر از اعضای هیأت علمی هر گروه آموزشی، یک نفر به نمایندگی از دانشجویان، یک نفر از اعضای بازنشسته هیأت علمی دو دانشکده، یک نفر از کارکنان بازنشسته دو دانشکده و دو نفر از کارکنان فعلی دانشکده عضو این کمیته هستند. اولین جلسه کمیته مذکور در تاریخ 10/03/96 در دفتر ریاست دانشکده¬های شیلات و محیط زیست و مرتع و آبخیزداری برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه پیشنهادات توسط اعضای شرکت کننده، سمت و شرح وظایف هر یک از اعضاء کمیته توسط جناب آقای دکتر حشمتی تعیین گردید.