حوزه ریاست دانشکده

    مسئول حوزه: خانم مهندس هما حسینی شماره تماس: 01732427040     مسئول دبیرخانه: آقای مهندس ایمان عسگری شماره داخلی: 140

حوزه ریاست دانشکده

پرسنل اداری

کادر اداری دانشکده شیلات و محیط زیست مسئول حوزه ریاست دانشکده:  خانم مهندسحسینی  داخلی 131 تلفن 32427040 فکس 32424155 مدیر امور اداری دانشکده: کارپردازی آقای ناصری داخلی: 139  32437647 عامل ذیحساب آقای مهندس یلمه داخلی: 139  32437647 آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری) آقای مهندس پرنیان   داخلی: 212  32430523 آموزش کارشناسی آقای  مشکور داخلی: 210   32430523   کارشناس آزمایشگاه ژنتیک مهندس […]

پرسنل اداری