آموزش دانشکده شیلات و محیط زیست

 

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

کارشناس تحصیلات تکمیلی آقای مهندس سخید پرنیان داخلی 212
کارشناس آموزش آقای نصرت اله مشکور داخلی 210
 دبیرخانه  آقای مهندس ایمان عسگری  داخلی 140