آزمایشگاه ماهی شناسی

آزمایشگاه ماهی شناسی

مسئول آزمایشگاه : دکتر علی شعبانی  

کارشناس آزمایشگاه : مهندس علیرضا کشیری

kashiri_1_1