آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان

آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان 

 مسئول آزمایشگاه : دکتر حامد کلنگی میاندره

کارشناس آزمایشگاه : مهندس سید رضا خالقی

photo_2016_11_05_21_01_19_1

photo_2016_11_05_21_01_23_1

photo_2016_11_05_21_01_27