آزمایشگاه فرآوری آبزیان

 آزمایشگاه فرآوری آبزیان

مسئول آزمایشگاه : دکتر سید مهدی اجاق  

کارشناس آزمایشگاه : مهندس اصغر نعیمی

CAM01414

CAM01418

CAM01419

CAM01417

111_1