گروه تولید و بهره برداری آبزیان

 

گروه تولید و بهره برداری آبزیان

مدیر گروه : دکترعلی اکبر هدایتی

دکترسید یوسف پیغمبری

دانشیار

http://peyghambari.profcms.gau.ac.ir

دکتر سعید گرگین

استادیار

http://gorgin.profcms.gau.ac.ir

دکتر سید عباس حسینی

استاد

http://hosseini.profcms.gau.ac.ir

دکتر رسول قربانی

استادیار

http://r-ghorbani.profcms.gau.ac.ir

دکتر علی اکبر هدایتی

دانشیار

http://Hedaiati.profcms.gau.ac.ir

دکتر حدیثه کشیری

استادیار

http://kashiri.profcms.gau.ac.ir

سعید شربتی

مربی

http://sharbati.profcms.gau.ac.ir