برگزاری مصاحبه علمی از داوطلبین هفت رشته تحصیلی دوره دکتری

مصاحبه علمیاز داوطلبین هفت رشته تحصیلی دوره دکتری دانشکده ­های شیلات و محیط زیست و مرتع وآبخیزداری شامل محیط زیست، علوم و مهندسی آبخیز، مدیریت و کنترل بیابان، علوممرتع، تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی و تولید و بهره­ برداری آبزیانبه ترتیب در تاریخ ­های 22، 23 و 24 خرداد انجام شد.