پرسنل اداری

کادر اداری دانشکده شیلات و محیط زیست مسئول حوزه ریاست دانشکده خانم حسینی  داخلی 131 تلفنخانه دانشکده تلفن 32427040 فکس 32424155 مدیر امور اداری دانشکده کارپردازی آقای ناصری داخلی 139 32437647 عامل ذیحساب آقای مهندس یلمه داخلی 139 32437647 آموزش تحصیلات تکمیلی (ارشد ودکتری) مهندس پرنیان  32430523 داخلی 210 آموزش کارشناسی آقای  مشکور  32430523 داخلی […]

پرسنل اداری